Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

HUTTEK, 2844924-8 (jälj. “Yhtiö”)
Mikkelintie 1201, 54820 Kotimäki, info@huttek.fi
Yhtiö soveltaa tätä tietosuojaselostetta käyttäessään Innovoice Oy:n tarjoamia laskutuspalveluita. Yhtiö toimii laskutuspalveluun tallennettujen tietojen osalta rekisterinpitäjänä ja vastaa siitä, että rekisteröityjen yksityisyys on suojattu ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
Henkilötietoja käsitellään Yhtiön ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä Yhtiön tilausten ja toimeksiantojen hallinnointiin, ylläpitoon, tuottamiseen, laadun ja turvallisuuden varmistamiseen, laskutukseen ja väärinkäytösten ehkäisemiseen. Lisäksi tietoja käsitellään soveltuvin osin liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteluun ja tuotekehitykseen, markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille, lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen sekä riskienhallintaan.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti Yhtiön ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde. Henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten kirjanpitovelvoitteisiin, asiakkaan tuntemista koskeviin velvoitteisiin ja lakisääteisiin raportointivelvoitteisin. Käsittely asiakassuhteen hoitoon ja suoramarkkinointiin perustuu Yhtiön oikeutettuun etuun. Rahoitus ja osamaksukaupassa rekisteröidyn tietoja voidaan käyttää automaattiseen päätöksentekoon.
Luottopäätösmallit perustuu pääsäntöisesti luottorekistereistä ja vastaavista tietokannoista saatuihin tietoihin.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät, tietosisältö, ti rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröidyn edustamalta yhtiöltä toimeksiannon vastaanottamisen ja toimittamisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan myös kerätä markkinoinnin yhteydessä tai verkkosivujen lomakkeiden kautta. Tietoja kerätään soveltuvin osin myös Väestörekisterikeskuksen, Liikenteen turvallisuusviraston sekä eri luottotietoyhtiöiden rekistereistä. Yhtiö säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen
tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään, tai ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan sekä alla olevan taulukon mukaisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Tietoryhmä, tiedot ja säilytysaika
* Yhtiön kirjanpitoon liittyvässä aineistossa tietoja säilytetään 6 vuotta Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät toimeksiantoon, ei Yhtiö voi
täytäntöönpanna rekisteröidyn ja Yhtiön välistä sopimusta eikä näin ollen ottaa vastaan tai suorittaa toimeksiantoa.

  • Henkilön yksilöintitiedot: Nimi, henkilötunnus, 3 vuotta *
  • Yhteystiedot: Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 3 vuotta *
  • Toimeksiannon tiedot: Tilaus-, työ-, sopimus- ja maksutiedot sekä mahdollisia tietoja työn kohteesta, esim. ajoneuvotiedot, 3 vuotta *
  • Luottotiedot: Asiakkaan rating, maksuhistoria, 48 tuntia
  • Työsuhdetiedot: Työnantajatiedot, palkkatiedot, 3 vuotta

Henkilötietojen vastaanottajat
Yhtiö voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille. Yhtiö varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mm. seuraavat tahot:
• Innovoice Oy, Yhtiön toimeksiantojen hallinnointi ja laskutus
• Gothia Oy, Yhtiön laskutus, rahoitus ja perintä

Rahoitus ja osamaksukaupassa rekisteröidyn tiedot luovutetaan rahoitusyhtiölle, joka toimii myönnettyjen rahoitus ja osamaksukauppojen osalta rekisterinpitäjänä.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa, hätätilanteissa tai muissa tilanteissa ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi tai mikäli Yhtiö on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä. Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai muihin vastaaviin selvityksiin. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli Yhtiö on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä voi se luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisteröidyn tietosuoja turvataan myös ko. järjestelyissä, ja niistä ilmoitetaan rekisteröidylle asianmukaisesti tarvittaessa.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus
Yhtiö käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus. Yhtiö käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen. Yhtiö varmistaa, että pääsy rekisteritietoihin on vain henkilöillä ja tahoilla, jolla on toimenkuvansa suorittamiseen kannalta tarve tai oikeus käsitellä henkilötietoja. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä on työsopimuslain tai sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, nähdä itseään koskevat tiedot sekä pyynnöstä saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa tai siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista, vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn sekä tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten. Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän erikseen antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi), mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään sähköisesti ja osoitetaan tämän tietosuojaliitteessä mainitulle tietosuojavastaavalle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Pyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.

YHTEYSTIEDOT

Puh. 040 838 3212
info@huttek.fi
Mikkelintie 1201, 54820 Kotimäki

Autohuollot ja -korjaukset yli 15 vuoden kokemuksella.

Autokorjaamo HutTek

© Copyright HUTTEK OY